Cambridge Series  
Home > Series > Schools and Colleges > Education - Maths > Little Library Numeracy

Little Library Numeracy

Back to Education - Maths

Sort by:  Title | Author | Publication Date

There are 133 books in this series...

A long way to Baba (English)

Volume 0, Part 0,

Amabhanana womntwana wefene (IsiNdebele)

Baba Apie se piesangs (Afrikaans)

Baby Monkey's bananas (English)

Volume 0, Part 0,

Boloka chenchi! (Setswana)

Cheese! Yummy cheese! (English)

Volume 0, Part 0,

Chizi! Chizi! yo nandzika! (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Die reis (Afrikaans)

Die sandkasteelkompetisie (Afrikaans)

Dikgato tse di tshosang (Setswana)

Dimakatso tsa Pontsho (Sesotho)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Dipanana tsa Kgabjana (Sepedi)

Dipanana tsa ga Kgajwana (Setswana)

Diqi tse tshosang (Sesotho)

Dzhiani tshintshi! (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Emabhanana emntfwana wemfene (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Gcina intjintji! (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Gcina itshintshi! (IsiXhosa)

Go huduga (Sepedi)

Go makatsa Karabo (Sepedi)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Ho falla (Sesotho)

Hodova - Xihontlovila (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Hou die kleingeld! (Afrikaans)

Icebo elilungileyo (IsiXhosa)

Ikhambo (IsiNdebele)

Indlela ede eya kubaba (IsiNdebele)

Indlela ende eya kuTata (IsiXhosa)

Inkele tjhentjhe! (Sesotho)

Iphaliswano leengodlo zehlabathi (IsiNdebele)

Iqhinga elihle (IsiNdebele)

Iqubuliso likaNtsiki (IsiXhosa)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Isu elihle (IsiZulu)

Itjhizi! Itjhizi emnandi! (IsiNdebele)

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Itseele tshentshi! (Sepedi)

Itshizi! Itshizi emnandi! (IsiXhosa)

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Izigi ezisabekako (IsiNdebele)

Izigi ezisabisayo (IsiZulu)

Izingqi ezoyikisayo (IsiXhosa)

Kaas! Heerlike kaas! (Afrikaans)

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Kgakgamatso ya ga Dineo (Setswana)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Khudugo (Setswana)

Volume 0, Part 0,

Ku rhurha (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Kutfutsa (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Kwa lewatleng (Setswana)

Leano le le siameng (Setswana)

Leano le lebotse (Sepedi)

Leeto (Setswana)

Volume 0, Part 0,

Leeto le le leele go ya kwa go Rre (Setswana)

Leeto le letelele la go ya go Tate (Sepedi)

Little Library Numeracy Kit (English)

Lokutsite kwaNtsiki (Siswati)

Volume 0, Part 0,

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Luhambo (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Luhambo loludze loluya kuBabe (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Luhlelo loluhle (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Lwendo (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Lwendo lulapfu lwa u ya ha Baba (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Maano avhudi (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Mabanana ya ximfenhana (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Maleatlana a Mma Mabena (Sepedi)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Mama Mabena se towerslag (Afrikaans)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Masalamusi ya Manana Mabena (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Maselamose a ga Mme Mabena (Setswana)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Mesito ye e tshosago (Sepedi)

Miomva ya Nwana wa Thoho (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Mitsindo ya milenzhe i shushaho (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Mohlolo wa Mme Mabena (Sesotho)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Mokalobe yo o bidiwang Vusirala (Setswana)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Morero o motle (Sesotho)

Mphikizano wo aka khasele hi seke (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Mupfuluwo (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Mutatisano wa khulunoni ya mutavha (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Ntsiki se verrassing (Afrikaans)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Ntsiki's surprise (English)

Volume 0, Part 0,

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

Obhanana beNkawu Encane (IsiZulu)

Ons verhuis (Afrikaans)

Phadisano ya sebo sa mohlaba (Sepedi)

Pulani ya kahle (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Rendzo (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Rendzo ro leha ro ya vona Tatana (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Shizi! Shizi lomnandzi! (Siswati)

Volume 0, Part 0,

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Swigingi swo chavisa (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Teka cinci! (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Tinyatselo letitfusako (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Tjhisi! Tjhisi e monate! (Sesotho)

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Tlhodisano ya kasele e ahilweng ka lehlabathe (Sesotho)

Tsela e telele ho ya ho Ntate (Sesotho)

Tshese! Tshese e bose! (Sepedi)

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Tshimangadzo tsha Murambi (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Tshisi! Tshisi e e monate! (Setswana)

Volume 0, Part 0,

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Tshizi! Tshizi ya u difha! (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

UVusirala izim (IsiXhosa)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

UVusirala izimuzimu (IsiNdebele)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

UVusirala umdondoshiya (IsiZulu)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Uhambo (IsiZulu)

Uhambo olude oluya kuBaba (IsiZulu)

Ukhuphiswano lwenqaba yesanti (IsiXhosa)

Ukufuduka Ukufuduka

Ukumangala KwakaBathini (IsiNdebele)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Ukuthutha (IsiZulu)

Umlingo kaMama Mabena (IsiZulu)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Umlingo kaMama uMabena (IsiXhosa)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Umlingo kamma wakwaMabena (IsiNdebele)

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Umlingo waMake Mabena (Siswati)

Volume 0, Part 0,

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Umncintiswano wekwakha tincaba tenhlabatsi (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Umncintiswano wezinqaba zesihlabathi (IsiZulu)

Ungayibuyisi itjhentjhi! (IsiNdebele)

Ushizi! Ushizi omnandi! (IsiZulu)

 • Sue Hepker, Illustrated by Elizabeth Pulles, Adaptation by Kerry Saadien-Raad
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Usuku olumangalisayo lukaNtsiki (IsiZulu)

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Vhutolo ha Mme Vho-Mabena (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

 • Adaptation by Kerry Saadien-Raad, Illustrated by Karen Ahlschlager
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Voetstappe wat bangmaak (Afrikaans)

Vusirala die Reus (Afrikaans)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Vusirala lizimu (Siswati)

Volume 0, Part 0,

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Vusirala the giant (English)

Volume 0, Part 0,

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

Vusirala wa lekgema (Sepedi)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Vusirala wa lidyavhathu (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Vusirala wa senatla (Sesotho)

 • Vuyokasi Matross, Cecelia Ntliziywana, Nodumo Mabece, Phumeze Mtati, Heather Sheasby, David Whisson, Illustrated by Fred Mouton
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

Wuthathe ushintshi! (IsiZulu)

Xihlamariso xa Nkhensani (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

 • Colleen Cousins, Ntsiki Jamnda, Elizabeth Hitchcock, Wilhelmina Thebus, Illustrated by Mel Todd
 • Paperback | Published November 2007
 • More details | Add to basket

libhanana zoMntwana weNkawu (IsiXhosa)

n Goeie plan (Afrikaans)

n Ver pad na Pappa toe (Afrikaans)