Cambridge Series  
Home > Series > Schools and Colleges > Education - Science > Little Library Literacy

Little Library Literacy

Back to Education - Science

Sort by:  Title | Author | Publication Date

There are 135 books in this series...

A a bolokesegile? (Setswana)

Abahlobo benene ababini (IsiXhosa)

Abangane ababili abazwana kakhulu (IsiZulu)

Abangani abakhulu ababili (IsiNdebele)

Bagwera ba babedi ba potego (Sepedi)

Bangani lababili labakhulu (Siswati)

Bola ya milenzhe! (Tshivenda)

Bolo ya maoto! (Sesotho)

Bolo ya milenge! (Xitsonga)

Bosegong bjo bongwe, bja leswiswi le legolo (Sepedi)

Volume 0, Part 0,

Bosigo bongwe jo bo lefifi thata (Setswana)

Volume 0, Part 0,

Busuku bunye lobumnyama (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Chameleon's clever trick (English)

Volume 0, Part 0,

 • Monika Hollemann, Helen Pooler, Ntombizine Kom, Madoda Matiwane
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

Crocodile's sore tooth (English)

Volume 0, Part 0,

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

Die verlore bokkie (Afrikaans)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Die verskriklike Graakwa (Afrikaans)

Volume 0, Part 0,

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Dithothokiso (Sesotho)

Ditsala tse pedi tse di utlwanang (Setswana)

Dorie kom kuier (Afrikaans)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Dorothy's visit (English)

Volume 0, Part 0,

Een donker, donker nag (Afrikaans)

Volume 0, Part 0,

Entshi ... entshi ... entshi ...! (Xitsonga)

Gaap is aansteeklik (Afrikaans)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Go edimola go a fetelana (Sepedi)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Go edimola go a tshelanwa (Setswana)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Graakwa e boifisago (Sepedi)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Graakwa li ofhisaho (Tshivenda)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Graakwa ya tshabehang (Sesotho)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Hi ... hi ... hia! (Sesotho)

Hic ... hic ... hiccups (English)

Volume 0, Part 0,

Hik ... hik ... hiki! (Setswana)

Hik...hik...hik! (Afrikaans)

Ho bolokehile? (Sesotho)

Ho idimola ke ho tshwasa (Sesotho)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Hodova loyi wa ku biha (Xitsonga)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

I ... i ... intfwabi! (Siswati)

I-Graakwa letfusako (Siswati)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

IZim eloyikekayo (IsiXhosa)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ibhokwana encinci elahlekileyo (IsiXhosa)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ibhola ekhatywayo! (IsiXhosa)

Ibholo erarhwako! (IsiNdebele)

Iinkondlo (IsiNdebele)

Imbuzana elahlekile (IsiZulu)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Imbuzana elahlekileko (IsiNdebele)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Int ... int ... intwabi! (IsiZulu)

Iqhinga elihlakaniphileko lenwabu (IsiNdebele)

Volume 0, Part 0,

Iqhinga elikrelekrele likaLovane (IsiXhosa)

Volume 0, Part 0,

Is dit veilig? (Afrikaans)

Is it safe? (English)

Isu elihlakaniphile Lonwabu (IsiZulu)

Volume 0, Part 0,

Ivakatjho likaDorothy (IsiNdebele)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Izinkondlo (IsiZulu)

Izinyo elibuhlungu Lengwenya (IsiZulu)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Izinyo lengwenya elibuhlungu (IsiNdebele)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ka bosiu bo bong bo lefifi haholo (Sesotho)

Volume 0, Part 0,

Ketelo ya Dorothy (Sesotho)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Kgakantsho e Bohlale ya Leobu (Sepedi)

Volume 0, Part 0,

Kgwele ya dinao! (Setswana)

Kgwele ya maoto! (Sepedi)

Khonani mbili dza khwinesa (Tshivenda)

Krokodil se seer tand (Afrikaans)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ku ahlamula swo hlamulana (Xitsonga)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ku vhakacha ka Dorothy (Xitsonga)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Kukhuselekile? (IsiXhosa)

Kungabe kuphephile na? (IsiNdebele)

Volume 0, Part 0,

Kungabe kuphephile? (IsiZulu)

Kutamula kuyatsatselana (Siswati)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Kuvakasha kwaDorothy (Siswati)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Leano le le botlhale la Lebodu (Setswana)

Volume 0, Part 0,

Leeto la ga Dorothy (Setswana)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Leino la Kwena le opang (Sesotho)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Leino le opago la Kwena (Sepedi)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Leqheka le bohlale la Lempetje (Sesotho)

Volume 0, Part 0,

Libhola letinyawo! (Siswati)

Licebo leLunwabu lelihlakaniphile (Siswati)

Volume 0, Part 0,

Lino li remaho la Ngwena (Tshivenda)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Lith ... lithi ... lithabe! (IsiNdebele)

Litinyo lengwenya lelibuhlungu (Siswati)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Lizinyane lelilahlekile (Siswati)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Maboko (Setswana)

Madalo a Dorothy (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Metswalle e mmedi e meholo (Sesotho)

Na e bolokegile? (Sepedi)

Ngabe kuphephile yini? (Siswati)

Ngobunye ubusuku obabumnyama thsu (IsiXhosa)

Volume 0, Part 0,

Obunye ubusuku obabumnyama kakhulu kabi (IsiZulu)

Volume 0, Part 0,

One dark, dark night (English)

Volume 0, Part 0,

Pitse yo o Bosula (Setswana)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Poesie (Afrikaans)

Poetry (English)

Potsane e e latlhegileng (Setswana)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Potsanyana e lahlehileng (Sesotho)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Pudi ye nyenyane ye e lahlegilego (Sepedi)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Set ... set ... sethekhu! (Sepedi)

Siku ra xinyami lexikulu (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Soccer! Soccer!

Sokker! (Afrikaans)

Switlhokovetselo (Xitsonga)

The little lost goat (English)

Volume 0, Part 0,

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

The terrible Graakwa (English)

Volume 0, Part 0,

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

Theto (Sepedi)

Thi ... thi ... thikhwa! (Tshivenda)

Tinkhondlo (Siswati)

Tino ra ngwenya ro vava (Xitsonga)

 • Fundisile Gwazube, Lulu Khumalo, Linda Pantsi, Nompuleleo Yako, Illustrated by Graeme Viljoen
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Tshibudzana tsho xelaho (Tshivenda)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Twee beste maats (Afrikaans)

Two best friends (English)

U alamula hu a takadza (Tshivenda)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

U-Graakwa osabekayo (IsiZulu)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

UGraakwa osabekako (IsiNdebele)

 • Janine Corneilse, Marcelle Edwards, Jamela January, Shirley de Kock, Illustrated by Terry Milne
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ubusuku bunye obunzima, nzima (IsiNdebele)

Volume 0, Part 0,

Ukukh ... ukukhu ... ukukhutywa! (IsiXhosa)

Ukuvakasha kukaDorothy (IsiZulu)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ukuzamla kuyosulela (IsiXhosa)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Ukuzamula kuyathelelana (IsiZulu)

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Umhobe (IsiXhosa)

Unobhutshuzwayo! (IsiZulu)

Utyelelo lukaDorothy (IsiXhosa)

 • Sally Ward, Bongi Dlhomo, Illustrated by Marjorie van Heerden
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Vanghana vambirhi lavakulu (Xitsonga)

Verkleurmannetjie se slim toertjie (Afrikaans)

Volume 0, Part 0,

Vhumbulu ha vhutali ha Luaviavi (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Vhurendi (Tshivenda)

Vhusiku ha swiswi lihulu (Tshivenda)

Volume 0, Part 0,

Vuthlari bya rimpfani (Xitsonga)

Volume 0, Part 0,

Xana mali yi hlayisekile? (Xitsonga)

Ximbutana lexi lahlekeke (Xitsonga)

 • Amanda Jesperson, Caroline Mjindi, Brian Prehn, Sive Sonto, Illustrated by Alida Bothma
 • Paperback | Published February 2008
 • More details | Add to basket

Yawning is catching (English)

Volume 0, Part 0,

 • Beverley Burkett, Denise Manning, Lungi Radasi, Lyn Stonestreet
 • Paperback | Published July 1996
 • More details | Add to basket

Yo tsireledzea? (Tshivenda)